perunkirjoitus

Kuo­lin­pe­sän osak­kaat

Tatu Mäenpää

Keitä kuuluu kuolinpesään?

Kuolinpesä on väliaikainen juridinen ja taloudellinen henkilöyhteenliittymä. Kuolinpesään kuulumisen eli kuolinpesän osakkuuden kannalta ratkaiseva hetki on perittävän kuolinhetki.

Vain perittävän kuolinhetkellä elossa olevat henkilöt voivat olla kuolinpesän osakkaita.

Tähän on yksi poikkeus. Ennen vainajan kuolemaa alkunsa saanut lapsi voi periä ja olla siten kuolinpesän osakas, jos lapsi myöhemmin syntyy elävänä.

Kuolinpesän osakkaita ovat lakimääräiset perilliset, yleistestamentinsaajat ja vainajan eloonjäänyt puoliso. Yleistestamentinsaajalla tarkoitetaan tahoa, joka on saanut testamentilla tietyn murto-osan omaisuudesta.

Tiettyjä esineitä tai rahasummia testamentilla saavat eli legaatinsaajat eivät ole kuolinpesän osakkaita, ellei kyseinen esine tai summa käytännössä muodosta koko kuolinpesän omaisuuden.

Uskotut miehet eivät ole kuolinpesän osakkaita. Kuolinpesän osakas taas voisi toimia perunkirjoituksessa uskottuna miehenä, mutta tämä ei ole suositeltavaa. Uskotuiksi miehiksi on suositeltavaa hankkia esteettömiä henkilöitä, joilla ei ole intressiä kuolinpesässä.

Vainajan kuoltua hänen tilalleen tulee kuolinpesä. Kuolinpesä osakkaat päättävät kuolinpesän asioista yksimielisesti.

Lain perimysjärjestys määrittelee osakkaat

Lain mukainen perimysjärjestys on helpoin ymmärtää niin sanottujen parenteelien avulla. Vainajan eri sukulaiset jaetaan parenteeleihin sen perusteella kuinka läheistä sukua henkilö on vainajalle.

Kuolinpesän osakkaita selvitetään parenteelien perusteella niin, että jos ensimmäisestä parenteelista löytyy perillisiä, ei seuraavissa parenteeleissa olevat henkilöt voi olla kuolinpesän osakkaita.

Vain lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaiset henkilöt ovat oikeutettua perintöön, jos vainaja ei ollut tehnyt testamenttia. Henkilö, joka on kuollut ennen perittävää, ei voi periä.

Ensimmäiseen parenteeliin kuuluvat perittävän lapset, lapsenlapset ja niin edelleen. Ensimmäistä parenteelia koskee sijaisperimysoikeus.

Sijaisperimysoikeuden perusteella esimerkiksi kuolleen lapseen jälkeläiset tulevat hänen sijaansa kuolinpesän osakkaiksi. Sijaisperimysoikeus johtaa siihen, että jokaiselle sukuhaaralle kuuluu yhtä suuri osuus perinnöstä.

Ensimmäisen ja toisen parenteelin väliin tulee aviopuolison perintöoikeus. Jos vainaja kuoli ilman rintaperillisiä eli lapsia ja hän oli kuollessaan naimisissa, on vain leski kuolinpesän osakas perimysjärjestyksen perusteella.

Lesken perintöoikeutta rajoittaa vainajan toissijaiset perilliset. Heillä on oikeus vainajan perintöosaan leskenkin kuoltua.

Jos perittävältä ei jäänyt lapsia eikä aviopuoliso, etsitään kuolinpesän osakkaita toisesta parenteelista.

Tähän perillisryhmään kuuluvat vainajan isä ja äiti sekä isän ja äidin ensimmäinen parenteeli eli vainajan sisarukset, sisaruspuolet ja heidän lapset. Toisessa parenteelissa on ensimmäisen parenteelin tapaan rajaton sijaisperimysoikeus.

Kolmannessa paranteelissa ovat vainajan isovanhemmat ja heidän lapset eli tädit, sedät ja enot. Sijaisperimysoikeus ei ole kolmannessa parenteelissa rajaton.

Serkut eivät enää peri. Jos kolmannestakaan parenteelista ei löydy elossa olevia henkilöitä eikä vainaja ollut tehnyt testamenttia, menee perintö valtiolle.

Testamentti ja avioliitto

Kuolinpesän osakkuuden voi saada myös vainajan tekemän testamentin perusteella. Tämä kuitenkin edellyttää, että vainaja on tehnyt niin sanotun yleistestamentin.

Yleistestamentti tarkoittaa testamenttia, jossa testamentinsaaja saa tietyn murto-osan vainajan omaisuudesta.

Erityistestamentin saaja eli legaatinsaaja ei ole kuolinpesän osakas ellei kyseinen tietty esine käytännössä muodosta vainajan koko varallisuuden.

Avioliitto vaikuttaa myös kuolinpesän osakkuuteen. Avioliitosta jäänyt leski on kuolinpesän osakas, jos avioliiton jälkeistä omaisuuden ositusta ei ole tehty.

Ositukseen liittyvä varojen ja velkojen selvitys tulee hoidetuksi samalla vainajan varojen ja velkojen selvityksen kanssa, joten yleensä leski on kuolinpesän osakas ainakin perunkirjoitukseen saakka.