Kan­nat­taa­ko avio­eh­toa teh­dä?

Pariskunta skootterilla Aasiassa
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
24.5.2023 ● 5 minuuttia
Jaa artikkeli
Avio­eh­dos­ta pu­hu­taan ny­ky­ään paljon osana yleis­tä ta­lous­kes­kus­te­lua. Mil­loin avio­eh­to kan­nat­taa tehdä?

Moni miet­tii, kan­nat­taa­ko avio­eh­to tehdä? Kaikki avio­lii­tot kui­ten­kin päät­ty­vät joskus – joko kuo­le­maan tai avio­eroon. Avio­eh­to kan­nat­taa tehdä jo­kai­ses­sa ta­pauk­ses­sa, sillä se antaa ta­lou­del­lis­ta var­muut­ta.

Ilman avio­eh­toa mo­lem­pien os­a­puol­ten teh­dään ositus eli varat las­ke­taan yhteen ja jae­taan sen jäl­keen tasan eli 50–50. Enem­män omis­ta­va puo­li­so joutuu sen jäl­keen mak­sa­maan vä­hem­män omis­ta­val­le puo­li­sol­le ta­sin­koa.

Tästä lakiin mää­ri­te­tys­tä avio-oi­keu­teen kuu­lu­vas­ta omis­tuk­ses­ta voi­daan poi­ke­ta laa­ti­mal­la avio­eh­to.

Avio­eh­dol­la on mah­dol­lis­ta:

 • pois­sul­kea tiet­tyä omai­suut­ta (esim. yritys, si­joi­tuk­set, ke­sä­mök­ki) avio-oi­keu­den pii­ris­tä
 • pois­sul­kea kaiken oman omai­suu­den avio-oi­keu­den pii­ris­tä
 • mää­rit­tää sään­nöt liiton päät­tyes­sä kuo­le­maan tai avio­eroon

Ro­mant­ti­sek­si avio­eh­dok­si kut­su­taan mallia, jossa varat jae­taan tasan kuo­le­mas­sa, mutta erossa mo­lem­mat pi­täi­si­vät omansa.

Avio­eh­don voi tehdä mil­loin vain

Avio­eh­don voi tehdä mil­loin ta­han­sa avio­liit­toa ennen tai sen aikana. Vaikka usea tekee avio­eh­don ennen avio­lii­ton al­ka­mis­ta, voi sen tehdä ja re­kis­te­röi­dä myös myö­hem­min avio­lii­ton aikana.

Avio­eh­don voi myös tehdä ennen avio­ero­pro­ses­sin aloit­ta­mis­ta. Avio­eh­to täytyy tehdä ennen avio­ero­pro­ses­sin aloit­ta­mis­ta.

⚠️ Huo­maat­han, että avio­eh­to pitää es­teet­tö­mien to­dis­ta­jien al­le­kir­joi­tet­tua myös re­kis­te­röi­dä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon ennen kuin avio­eh­to on lain­voi­mai­nen.

Lue lisää: Mikä on ylei­sin avio­eh­to?

Ro­mant­ti­nen avio­eh­to kan­nat­taa tehdä lesken aseman pa­ran­ta­mi­sek­si

Ro­mant­ti­nen avio­eh­to mah­dol­lis­taa eloon jäävän puo­li­son aseman tur­vaa­mi­sen, mikäli avio­liit­to päät­tyy toisen kuo­le­maan.

Lesken on täl­löin mah­dol­lis­ta saada puolet kuol­leen puo­li­son omai­suu­des­ta ve­ro­va­paa­na ta­sin­ko­na. Myös sel­lai­ses­sa ta­pauk­ses­sa, jol­loin leski on vai­na­jaa va­rak­kaam­pi. Leski hyötyy täl­löin ta­lou­del­li­ses­ti saa­des­saan omai­suut­ta. Li­säk­si hänen ei tar­vit­se maksaa saa­mas­taan omai­suu­des­ta veroja.

Vas­taa­vaa etuut­ta ei ole mah­dol­lis­ta saada ilman avio­eh­toa. Tämä johtuu siitä, että puo­li­son kuol­les­sa, kaikki omai­suus las­ke­taan yhteen ja jae­taan tasan. Mikäli leski omis­taa enem­män va­ral­li­suut­ta, ei hän ole oi­keu­tet­tu saa­maan mitään kuol­leen puo­li­son omai­suu­des­ta.

👍 Voit tehdä ro­mant­ti­sen avio­eh­don hel­pos­ti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa. 

Avio­eh­to on fiksua va­rau­tu­mis­ta

Ennen avio­eh­toa saa­tet­tiin pitää luot­ta­muk­sen puut­tee­na ikui­seen yh­des­sä­oloon sekä epä­ro­mant­ti­se­na teko.

Ny­ky­ään mie­li­ku­vat ovat jo laa­jas­ti muut­tu­neet, ja avio­eh­toa pi­de­tään jär­ke­vä­nä tur­va­na krii­sin va­ral­le. Elämä on täynnä yl­lä­tyk­siä, joskus myös ikäviä.

Avio­eh­toa voi ver­ra­ta vaikka ky­pä­rään, joka pue­taan päälle kaiken va­ral­ta. Harva ajat­te­lee nai­mi­siin men­nes­sä eroa­van­sa, mutta kui­ten­kin lähes 50 % suo­ma­lai­sis­ta eroaa liit­ton­sa aikana. Kun avio­eh­to on tehty en­nal­ta, puo­li­sot voivat vält­tyä rii­tai­sel­ta erolta ja suu­ril­ta kus­tan­nuk­sil­ta.

Lue lisää es­teet­tö­myys­to­dis­tus nai­mi­siin menoa varten.

Kan­nat­taa­ko avio­eh­to, jos tulot ovat samat?

Jos puo­li­soi­den tulot ovat kes­ke­nään saman suu­rui­set tai puo­li­sot ovat pie­ni­tu­loi­sia, voi avio­eh­don te­ke­mi­nen tuntua tur­hal­ta.

On kui­ten­kin syytä muis­taa, että ta­lou­del­li­set elä­män­ti­lan­teet muut­tu­vat:

 • Ih­mi­nen voi saada pe­rin­nön, ri­kas­tua tai vel­kaan­tua
 • Si­joi­tuk­set, sääs­töt, va­ral­li­suus ja palk­ka­ta­so usein nouse­vat ajan myötä
 • Avioon as­tues­sa on vaikea ar­vioi­da, miltä ta­lou­del­li­nen ti­lan­ne näyt­tää avio­lii­ton päät­tyes­sä

Yk­sin­ker­tais­tet­tu­na: avio­eh­dol­la väl­te­tään ti­lan­teet, jotka oli­si­vat erossa tai kuo­le­mas­sa epä­oi­keu­den­mu­kai­sia.

Kaik­kien ei tar­vit­se tehdä avio­eh­toa, mutta on hyvä olla tie­toi­nen, miten varat ja­kau­tu­vat ilman yh­teis­tä so­pi­mus­ta.

Ylei­sim­piä avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lel­le jä­tet­tä­viä omai­suus­tyyp­pe­jä ovat mm. pe­rin­tö, suvun ke­sä­mök­ki tai oma yritys.

Esi­merk­ki 1: avio­liit­to päät­tyy us­kot­to­muu­den takia, pe­tet­ty puo­li­so joutuu mak­sa­jak­si

Ku­vi­tel­laan, että puo­li­son A ja puo­li­son B tulot ovat olleet suh­teel­li­sen sa­man­lai­set avio­lii­ton aikana. Puo­li­so A saa sel­vil­le puo­li­son B us­kot­to­muu­den ja hänen aloit­tees­ta ote­taan avio­ero.

Avio­eron yh­tey­des­sä pal­jas­tuu kui­ten­kin, että puo­li­so B onkin elänyt yli va­ro­jen­sa, vel­kaan­tu­nut ja va­ral­li­suus näyt­tää nollaa.

Puo­li­so A jou­tui­si tässä ta­pauk­ses­sa ikä­vien tun­tei­den li­säk­si luo­vut­ta­maan koko omai­suu­des­taan 50 % sa­mas­sa yh­tey­des­sä puo­li­sol­le B.

Onko tämä reilua? Ei mis­sään ni­mes­sä, mutta näin avio-oikeus toimii ilman avio­eh­toa.

Mitä kan­nat­taa kir­ja­ta avio­eh­toon?

Avio­eh­don tulee olla muo­dol­li­ses­ti pätevä, ju­ri­di­ses­ti oikein kir­joi­tet­tu asia­kir­ja. Sel­lai­sen kir­joit­ta­mi­nen it­se­näi­ses­ti ei ole yk­sin­ker­tais­ta.

Voitte ha­lu­tes­san­ne kui­ten­kin ko­keil­la avio­eh­don il­mais­ta mallia. Il­mai­nen malli so­vel­tuu ai­noas­taan yk­sin­ker­tai­siin ta­pauk­siin eikä ota huo­mioon pa­ris­kun­nan omia toi­vei­ta, kuten eloon­jää­neen puo­li­son ta­lou­del­lis­ta asemaa tai yk­sit­täis­tä omai­suus­la­jia (esim. yritys tai suvun ke­sä­mök­ki)

Yk­si­löl­li­nen avio­eh­to hin­taan 89 euroa

Voit kui­ten­kin laatia hel­pos­ti yk­si­löl­li­sen avio­eh­don ilman, että sinun pi­täi­si asioi­da la­ki­toi­mis­tos­sa tai tietää eri la­ki­py­kä­lis­tä mitään.

Aa­tok­sen pal­ve­lu joh­dat­taa teidät alusta lop­puun yk­sin­ker­tai­sil­la ky­sy­myk­sil­lä, jol­loin voitte laatia ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän asia­kir­jan omilla toi­veil­lan­ne. La­ki­tii­mi on li­säk­si ta­voi­tet­ta­vis­sa aina cha­til­la tai säh­kö­pos­til­la. Saat asia­kir­jan la­dat­tua heti pal­ve­lus­ta.

Lue lisää: Avio­eh­to hinnat Suo­mes­sa

Avio­eh­dos­ta tulee lain­voi­mai­nen vasta re­kis­te­röin­nin jäl­keen

Huo­maat­han, että avio­eh­to tulee toi­mit­taa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon (DVV) os­a­puo­lien sekä kahden to­dis­ta­jan al­le­kir­joi­tuk­sel­la.

To­dis­ta­jak­si kelpaa kuka ta­han­sa yli 15-vuo­tias hen­ki­lö, jolla ei ole suh­det­ta avio­pa­riin (su­ku­lais- tai muu mer­kit­tä­vä suhde).

Avio­eh­to ei ole voi­mas­sa ennen kuin lä­he­tet­tä al­ku­pe­räi­sen avio­eh­don DVV:lle avio­eh­don re­kis­te­röin­ti­ha­ke­muk­sen kanssa.

💡 Vinkki: Voit hank­kia to­dis­ta­jat ja avio­eh­don re­kis­te­röin­nin li­sä­pal­ve­lu­na Aa­tok­ses­ta. Näin teidän ei tar­vit­se ky­sel­lä tut­ta­via al­le­kir­joit­ta­maan hen­ki­lö­koh­tais­ta asia­kir­jaan­ne.

Avio­eh­dos­ta ei kan­na­ta maksaa liikaa

Viime vuo­si­na la­ki­mie­hen te­ke­män avio­eh­don hinta on pyö­ri­nyt n. 200–600 euron vä­lil­lä, kes­kiar­von si­joit­tues­sa n. 270 euroon.

Usein avio­eh­don te­ke­mi­nen la­ki­toi­mis­tos­sa pe­rus­tuu tun­ti­las­ku­tuk­seen, jol­loin to­del­lis­ta hintaa on vaikea tietää etu­kä­teen.

Uusi, ju­ris­tien ja so­vel­lus­ke­hit­tä­jien yh­teis­työ­nä luotu Aatos-pal­ve­lu mah­dol­lis­taa kui­ten­kin asia­kir­jo­jen te­ke­mi­sen it­se­pal­ve­lu­na, ilman la­ki­mies­ta­paa­mi­sia ja ajan­va­rauk­sia.

Pal­ve­lu ei vaadi lain­kaan lail­lis­ta asian­tun­te­mus­ta käyt­tä­jäl­tä, vaan Aatos esit­tää pää­osin help­po­ja kyllä/ei -tyy­li­siä ky­sy­myk­siä, jonka poh­jal­ta asia­kir­jat luo­daan ju­ri­di­ses­ti pä­te­väk­si la­ki­teks­tik­si.

Ko­kei­le heti:

Suomen suo­si­tuin verk­ko­la­ki­pal­ve­lu Aatos.app tar­jo­aa avio­eh­don kiin­te­ään 89 euron hin­taan. Hin­taan kuuluu tar­vit­taes­sa hen­ki­lö­koh­tai­nen Aa­tok­sen la­ki­tii­min apu chatin tai säh­kö­pos­tin vä­li­tyk­sel­lä, joten saat aina asian­tun­te­vaa apua.

Ko­ke­muk­sia avio­eh­dos­ta

Katso vi­deol­ta, mil­lai­sia ko­ke­muk­sia suo­sit­tua You­tu­be-ka­na­vaa yl­lä­pi­tä­väl­lä si­säl­lön­tuot­ta­ja Dora Les­ki­sel­lä ja hänen seu­raa­jil­laan on avio­eh­dos­ta, ja avio­eh­don te­ke­mi­ses­tä.

Vi­deol­la kä­si­tel­lään mm. alla olevia ky­sy­myk­siä

 • Miten eh­dot­taa avio­eh­toa puo­li­sol­le?
 • Mil­loin avio­eh­to kan­nat­taa tehdä?
 • Missä avio­eh­don voi tehdä?
 • Mitä tar­koit­taa, että avio­liit­to on ennen kaik­kea ta­lou­del­li­nen suhde?
 • Missä ti­lan­tees­sa avio­eh­toa ei kan­na­ta tehdä?

Lue lisää: Miten ottaa avio­eh­don te­ke­mi­nen pu­heek­si?

Asiak­kai­den ko­ke­muk­sia Aa­tok­ses­ta

Aa­tok­sen verk­ko­la­ki­pal­ve­lua on käyt­tä­nyt jo yli 80 000 käyt­tä­jää. Alta näet asiak­kai­dem­me jät­tä­miä ar­vioi­ta pal­ve­lun käyt­tä­mi­ses­tä

★★★★★ Risto P.

Ää­ret­tö­män asian­tun­te­vaa pal­ve­lua ja eri ju­ri­dis­ten lo­mak­kei­den te­ke­mi­nen sivu si­vul­ta on tehty to­del­la yk­sin­ker­tai­sek­si! Mikäli jokin asia as­kar­rut­taa niin siihen saa vas­tauk­sen no­peas­ti jopa vii­kon­lop­puil­ta­na.

★★★★★ Mari P.

Helppo käyt­tää.

★★★★★ Pinja K.

Tahdon kiit­tää ihan hui­pus­ta si­vus­ta, ja asia­kas­pal­ve­lus­ta! Saimme tehtyä edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen het­kes­sä, eikä tar­vin­nut mennä la­ki­mie­hel­le ja maksaa siitä isoja rahoja. Asia­kas­pal­ve­lun­ne cha­tis­ta sain heti ky­sy­myk­sii­ni vas­tauk­set, ja näin asia­pa­pe­rin sai tehtyä vai­vat­to­mas­ti ja no­peas­ti.

Lue kaikki ar­vos­te­lut Aa­tok­sen google-pro­fii­lis­ta täältä.

Hoida elä­mä­si tär­keim­mät la­ki­asiat sa­mal­la kertaa. Tee tes­ta­ment­ti, avio­eh­to ja edun­val­von­ta­val­tuu­tus heti.