Kan­nat­taa­ko avio­eh­toa teh­dä?

Pariskunta skootterilla Aasiassa
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
30.5.2022 ● 5 minuuttia
Jaa artikkeli
Avio­eh­dosta pu­hu­taan ny­ky­ään paljon osana yleistä ta­lous­kes­kus­te­lua. Mil­loin avio­ehto kan­nat­taa tehdä?

Moni miet­tii, kan­nat­taako avio­ehto tehdä? Kaikki avio­lii­tot kui­ten­kin päät­ty­vät joskus – joko kuo­le­maan tai avio­eroon. Avio­ehto kan­nat­taa tehdä jo­kai­sessa ta­pauk­sessa, sillä se antaa ta­lou­del­lista var­muutta.

Ilman avio­eh­toa mo­lem­pien os­a­puol­ten teh­dään ositus eli varat las­ke­taan yhteen ja jae­taan sen jäl­keen tasan eli 50–50. Enem­män omis­tava puo­liso joutuu sen jäl­keen mak­sa­maan vä­hem­män omis­ta­valle puo­li­solle ta­sin­koa.

Tästä lakiin mää­ri­te­tystä avio-oi­keu­teen kuu­lu­vasta omis­tuk­sesta voi­daan poi­keta laa­ti­malla avio­ehto.

Avio­eh­dolla on mah­dol­lista:

 • pois­sul­kea tiet­tyä omai­suutta (esim. yritys, si­joi­tuk­set, ke­sä­mökki) avio-oi­keu­den pii­ristä
 • pois­sul­kea kaiken oman omai­suu­den avio-oi­keu­den pii­ristä
 • mää­rit­tää sään­nöt liiton päät­tyessä kuo­le­maan tai avio­eroon

Ro­mant­ti­seksi avio­eh­doksi kut­su­taan avio­eh­to­so­pi­musta, jossa varat jae­taan tasan kuo­le­massa, mutta erossa mo­lem­mat pi­täi­si­vät omansa.

Avio­eh­don voi tehdä mil­loin vain

Avio­eh­don voi tehdä mil­loin ta­hansa avio­liit­toa ennen tai sen aikana. Vaikka usea tekee avio­eh­don ennen avio­lii­ton al­ka­mista, voi sen tehdä ja re­kis­te­röidä myös myö­hem­min avio­lii­ton aikana.

Avio­eh­don voi myös tehdä ennen avio­ero­pro­ses­sin aloit­ta­mista. Avio­ehto täytyy tehdä ennen avio­ero­pro­ses­sin aloit­ta­mista.

⚠️ Huo­maat­han, että avio­ehto pitää es­teet­tö­mien to­dis­ta­jien al­le­kir­joi­tet­tua myös re­kis­te­röidä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon ennen kuin avio­ehto on lain­voi­mai­nen.

Lue lisää: Mikä on ylei­sin avio­ehto?

Ro­mant­ti­nen avio­ehto kan­nat­taa tehdä lesken aseman pa­ran­ta­mi­seksi

Ro­mant­ti­nen avio­ehto mah­dol­lis­taa eloon jäävän puo­li­son aseman tur­vaa­mi­sen, mikäli avio­liitto päät­tyy toisen kuo­le­maan.

Lesken on täl­löin mah­dol­lista saada puolet kuol­leen puo­li­son omai­suu­desta ve­ro­va­paana ta­sin­kona. Myös sel­lai­sessa ta­pauk­sessa, jol­loin leski on vai­na­jaa va­rak­kaampi. Leski hyötyy täl­löin ta­lou­del­li­sesti saa­des­saan omai­suutta. Li­säksi hänen ei tar­vitse maksaa saa­mas­taan omai­suu­desta veroja.

Vas­taa­vaa etuutta ei ole mah­dol­lista saada ilman avio­eh­toa. Tämä johtuu siitä, että puo­li­son kuol­lessa, kaikki omai­suus las­ke­taan yhteen ja jae­taan tasan. Mikäli leski omis­taa enem­män va­ral­li­suutta, ei hän ole oi­keu­tettu saa­maan mitään kuol­leen puo­li­son omai­suu­desta.

👍 Voit tehdä ro­mant­ti­sen avio­eh­don hel­posti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa.

Avio­ehto on fiksua va­rau­tu­mista

Ennen avio­eh­toa saa­tet­tiin pitää luot­ta­muk­sen puut­teena ikui­seen yh­des­sä­oloon sekä epä­ro­mant­ti­sena teko.

Ny­ky­ään mie­li­ku­vat ovat jo laa­jasti muut­tu­neet, ja avio­eh­toa pi­de­tään jär­ke­vänä tur­vana krii­sin va­ralle. Elämä on täynnä yl­lä­tyk­siä, joskus myös ikäviä.

Avio­eh­toa voi ver­rata vaikka ky­pä­rään, joka pue­taan päälle kaiken va­ralta. Harva ajat­te­lee nai­mi­siin men­nessä eroa­vansa, mutta kui­ten­kin lähes 50 % suo­ma­lai­sista eroaa liit­tonsa aikana. Kun avio­ehto on tehty en­nalta, puo­li­sot voivat vält­tyä rii­tai­selta erolta ja suu­rilta kus­tan­nuk­silta.

Lue lisää es­teet­tö­myys­to­dis­tus nai­mi­siin menoa varten.

Kan­nat­taako avio­ehto, jos tulot ovat samat?

Jos puo­li­soi­den tulot ovat kes­ke­nään saman suu­rui­set tai puo­li­sot ovat pie­ni­tu­loi­sia, voi avio­eh­don te­ke­mi­nen tuntua tur­halta.

On kui­ten­kin syytä muis­taa, että ta­lou­del­li­set elä­män­ti­lan­teet muut­tu­vat:

 • Ih­mi­nen voi saada pe­rin­nön, ri­kas­tua tai vel­kaan­tua
 • Si­joi­tuk­set, sääs­töt, va­ral­li­suus ja palk­ka­taso usein nouse­vat ajan myötä
 • Avioon as­tuessa on vaikea ar­vioida, miltä ta­lou­del­li­nen ti­lanne näyt­tää avio­lii­ton päät­tyessä

Yk­sin­ker­tais­tet­tuna: avio­eh­dolla väl­te­tään ti­lan­teet, jotka oli­si­vat erossa tai kuo­le­massa epä­oi­keu­den­mu­kai­sia.

Kaik­kien ei tar­vitse tehdä avio­eh­toa, mutta on hyvä olla tie­toi­nen, miten varat ja­kau­tu­vat ilman yh­teistä so­pi­musta.

Ylei­sim­piä avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lelle jä­tet­tä­viä omai­suus­tyyp­pejä ovat mm. pe­rintö, suvun ke­sä­mökki tai oma yritys.

Esi­merkki 1: avio­liitto päät­tyy us­kot­to­muu­den takia, pe­tetty puo­liso joutuu mak­sa­jaksi

Ku­vi­tel­laan, että puo­li­son A ja puo­li­son B tulot ovat olleet suh­teel­li­sen sa­man­lai­set avio­lii­ton aikana. Puo­liso A saa sel­ville puo­li­son B us­kot­to­muu­den ja hänen aloit­teesta ote­taan avio­ero.

Avio­eron yh­tey­dessä pal­jas­tuu kui­ten­kin, että puo­liso B onkin elänyt yli va­ro­jensa, vel­kaan­tu­nut ja va­ral­li­suus näyt­tää nollaa.

Puo­liso A jou­tuisi tässä ta­pauk­sessa ikä­vien tun­tei­den li­säksi luo­vut­ta­maan koko omai­suu­des­taan 50 % sa­massa yh­tey­dessä puo­li­solle B.

Onko tämä reilua? Ei mis­sään ni­messä, mutta näin avio-oikeus toimii ilman avio­eh­toa.

⚠️ Avio­eh­don il­mai­nen pohja so­vel­tuu ai­noas­taan yk­sin­ker­tai­siin ta­pauk­siin eikä ota huo­mioon pa­ris­kun­nan omia toi­veita, kuten eloon­jää­neen puo­li­son ta­lou­del­lista asemaa tai yk­sit­täistä omai­suus­la­jia (esim. yritys tai suvun ke­sä­mökki)

Yk­si­löl­li­nen avio­ehto heti

Voit kui­ten­kin laatia hel­posti yk­si­löl­li­sen avio­eh­don ilman, että sinun pi­täisi asioida la­ki­toi­mis­tossa tai tietää eri la­ki­py­kä­listä mitään.

Aa­tok­sen pal­velu joh­dat­taa teidät alusta lop­puun yk­sin­ker­tai­silla ky­sy­myk­sillä, jol­loin voitte laatia ju­ri­di­sesti pä­te­vän asia­kir­jan omilla toi­veil­lanne. La­ki­tiimi on li­säksi ta­voi­tet­ta­vissa aina cha­tilla tai säh­kö­pos­tilla. Saat asia­kir­jan la­dat­tua heti pal­ve­lusta.

Lue lisää: Avio­ehto hinnat Suo­messa

Avio­eh­dosta tulee lain­voi­mai­nen vasta re­kis­te­röin­nin jäl­keen

Huo­maat­han, että avio­ehto tulee toi­mit­taa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon (DVV) os­a­puo­lien sekä kahden to­dis­ta­jan al­le­kir­joi­tuk­sella.

To­dis­ta­jaksi kelpaa kuka ta­hansa yli 15-vuo­tias hen­kilö, jolla ei ole suh­detta avio­pa­riin (su­ku­lais- tai muu mer­kit­tävä suhde).

Avio­ehto ei ole voi­massa ennen kuin lä­he­tettä al­ku­pe­räi­sen avio­eh­don DVV:lle avio­eh­don re­kis­te­röin­ti­ha­ke­muk­sen kanssa.

💡 Vinkki: Voit hank­kia to­dis­ta­jat ja avio­eh­don re­kis­te­röin­nin li­sä­pal­ve­luna Aa­tok­sesta. Näin teidän ei tar­vitse ky­sellä tut­ta­via al­le­kir­joit­ta­maan hen­ki­lö­koh­taista asia­kir­jaanne.

Avio­eh­dosta ei kan­nata maksaa liikaa

Viime vuo­sina la­ki­mie­hen te­ke­män avio­eh­don hinta on pyö­ri­nyt n. 200–600 euron vä­lillä, kes­kiar­von si­joit­tuessa n. 270 euroon. Usein avio­eh­don te­ke­mi­nen la­ki­toi­mis­tossa pe­rus­tuu tun­ti­las­ku­tuk­seen, jol­loin to­del­lista hintaa on vaikea tietää etu­kä­teen.

Avio­eh­don tulee olla muo­dol­li­sesti pätevä, ju­ri­di­sesti oikein kir­joi­tettu asia­kirja. Sel­lai­sen laa­ti­mi­nen alusta asti it­se­näi­sesti ei ole kui­ten­kaan yk­sin­ker­taista.

Uusi, ju­ris­tien ja so­vel­lus­ke­hit­tä­jien yh­teis­työnä luotu Aatos-pal­velu mah­dol­lis­taa kui­ten­kin asia­kir­jo­jen te­ke­mi­sen it­se­pal­ve­luna, ilman la­ki­mies­ta­paa­mi­sia ja ajan­va­rauk­sia.

Pal­velu ei vaadi lain­kaan lail­lista asian­tun­te­musta käyt­tä­jältä, vaan Aatos esit­tää pää­osin help­poja kyllä/ei -tyy­li­siä ky­sy­myk­siä, jonka poh­jalta asia­kir­jat luo­daan ju­ri­di­sesti pä­te­väksi la­ki­teks­tiksi.

Ko­keile heti:

Avio­ehto kuuluu osana Aatos Huo­le­ton -vuo­si­ti­lausta, jonka hinta on 69 euroa/vuosi. Aatos Huo­le­ton mah­dol­lis­taa pääsyn kaik­kiin la­kia­sia­kir­joi­hin. Li­säksi saat ra­jat­to­masti la­kia­pua aina sil­loin kuin sitä tar­vit­set.

Ko­ke­muk­sia avio­eh­dosta

Katso vi­deolta, mil­lai­sia ko­ke­muk­sia suo­sit­tua You­tube-ka­na­vaa yl­lä­pi­tä­vällä si­säl­lön­tuot­taja Dora Les­ki­sellä ja hänen seu­raa­jil­laan on avio­eh­dosta, ja avio­eh­don te­ke­mi­sestä.

Vi­deolla kä­si­tel­lään mm. alla olevia ky­sy­myk­siä

 • Miten eh­dot­taa avio­eh­toa puo­li­solle?
 • Mil­loin avio­ehto kan­nat­taa tehdä?
 • Missä avio­eh­don voi tehdä?
 • Mitä tar­koit­taa, että avio­liitto on ennen kaik­kea ta­lou­del­li­nen suhde?
 • Missä ti­lan­teessa avio­eh­toa ei kan­nata tehdä?

Lue lisää: Miten ottaa avio­eh­don te­ke­mi­nen pu­heeksi?

Asiak­kai­den ko­ke­muk­sia Aa­tok­sesta

Aa­tok­sen verk­ko­la­ki­pal­ve­lua on käyt­tä­nyt jo yli 150 000 käyt­tä­jää. Alta näet asiak­kai­demme jät­tä­miä ar­vioita pal­ve­lun käyt­tä­mi­sestä

★★★★★ Risto P.

Ää­ret­tö­män asian­tun­te­vaa pal­ve­lua ja eri ju­ri­dis­ten lo­mak­kei­den te­ke­mi­nen sivu si­vulta on tehty to­della yk­sin­ker­tai­seksi! Mikäli jokin asia as­kar­rut­taa niin siihen saa vas­tauk­sen no­peasti jopa vii­kon­lop­puil­tana.

★★★★★ Mari P.

Helppo käyt­tää.

★★★★★ Pinja K.

Tahdon kiit­tää ihan hui­pusta si­vusta, ja asia­kas­pal­ve­lusta! Saimme tehtyä edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen het­kessä, eikä tar­vin­nut mennä la­ki­mie­helle ja maksaa siitä isoja rahoja. Asia­kas­pal­ve­lunne cha­tista sain heti ky­sy­myk­siini vas­tauk­set, ja näin asia­pa­pe­rin sai tehtyä vai­vat­to­masti ja no­peasti.

Lue kaikki ar­vos­te­lut Aa­tok­sen google-pro­fii­lista täältä.

Hoida elä­mäsi tär­keim­mät la­kia­siat sa­malla kertaa. Tee tes­ta­mentti, avio­ehto ja edun­val­von­ta­val­tuu­tus heti.