testamente

Tes­ta­men­te - gra­tis mall

Sophie Suvanto

Testamente - gratis mall

Vad är ett testamente?

När en person går bort fördelas den avlidnes kvarlåtenskap i enlighet med ärvdabalken. Det innebär bl.a. att en efterlevande gift make ärver före gemensamma barn, att sambor inte ärver varandra och att särkullbarn får sin del av arv genast medan barn som den avlidne har tillsammans med den efterlevande maken får vänta tills båda föräldrarna gått bort.

I ett testamente är det möjligt att själv bestämma hur kvarlåtenskapen ska fördelas. Om du vill att en organisation, sambo, vän eller en mer avlägsen släkting ska ärva måste du upprätta ett testamente.

Det är dock viktigt att notera att det inte är möjligt att göra bröstarvingar (den avlidnes barn, barnbarn eller barnbarnsbarn) arvlösa genom testamente. Bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott. Laglotten är hälften arvslotten och arvslotten är det en bröstarvinge har rätt till om det inte finns ett testamente.

Exempel. Anna dör och efterlämnar barnen Björn och Cecilia. Annas egendom är värd 100 000 kronor. Om det inte finns ett testamente ärver Björn och Cecilia hälften var, alltså 50 000 kronor.

Hade Anna upprättat ett testamente för sin sambo Doris, har Björn och Cecilia fortfarande rätt till sin laglott alltså hälften av det de annars hade fått vilket är 25 000 kronor (50000/2). Därmed får Björn och Cecilia 25 000 koronor var och Doris får 50 000 kronor.

Skriv ett juridiskt bindande testamente

För att ett testamente ska vara giltigt och juridiskt bindande ska det upprättas skriftligen, undertecknas av testatorn/testatorerna och undertecknas av två vittnen.

Vittnena ska vara samtidigt närvarande och se när testator undertecknar testamentet. Vittnen behöver inte ta del av innehållet i testamentet men ska veta att det är ett testamente de bevittnar. Vittnena ska även ange yrke, hemvist, namnförtydligande och personnummer.

Vittnena måste vara minst 15 år fyllda, vid full psykisk hälsa så att de förstår innebörden av att vara vittne. Vittne får inte heller vara testatorn själv eller

  • Testators make eller sambo
  • Släktingar i rakt upp- och nedstigande led (barn, barnbarn, barnbarnsbarn, mamma, pappa, morfar, mormor, farmor, farfar)
  • Personer i svågerlag (svärdotter, svärson, svärmor, svärfar)
  • Testators syskon

Personer som omnämns i testamentet får inte vara vittnen och inte heller dennes make, sambo, släktingar i rakt upp- och nedstigande led, personer i svågerlag eller syskon kan vara vittne.

Ett testamente ska inte registreras, och måste återges i originalform för att det ska vara giltigt. Det betyder att en digital kopia på testamentet inte räcker. Förvara testamentet på en säker plats så att det hittas vid din bortgång!

Gratis mall eller testamente online

Att skriva ett testamente kan vara besvärligt, speciellt om du vill vara säker på att det säkert blir som du tänkt dig. Därför rekommenderas det vanligen att ett testamente upprättas tillsammans med en jurist istället för att använda en gratis mall.

Du kan även välja att göra ett testamente online. Därmed behöver du varken avtala om tid och besöka en jurist utan testamentet kan upprättas när du vill och var du vill. Dessutom kan du vara säker på att testamentet är juridiskt bindande och du får juridisk hjälp om du behöver.

Nedan finns en mall för hur ett enskilt och inbördes testamente kan se ut. Vi rekommenderar att det endast används som exempel och inte som mall, det blir sällan bra om det kopieras rakt av.

Beakta följande saker när du skriver ditt testamente:

  • Ska testamentstagarens (framtida) make ha rätt till hälften av arvet vid äktenskapets upplösning? Ett äktenskap kan upplösas genom skilsmässa eller dödsfall. Om ni vill att testamentstagarens make inte ska ha rätt till hälften, ange i testamentet att egendom testamentstagaren får är enskild egendom.
  • Bestäm om testamentstagare får arv med full äganderätt eller fri förfoganderätt.
  • Notera att bröstarvingar alltid har rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av hela kvarlåtenskapen.
  • Följ lagens formkrav.
  • Var tydlig när ni skriver testamentet så att det inte finns tolkningsutrymme.

Gratis exempel

Exempel 1: Enskilt testamente (testamente för en person)

Testamente

Testamentesgivare:
Hans Svensson (841212-1234)

Härmed förordnar jag att som min yttersta vilja ska min kvarlåtenskap fördelas enligt det följande med full äganderätt:

[Fyll i namn och personnummer eller organisationsnummer och vad de angivna personerna och/eller organisationerna ska erhålla.]

Detta testamente upphäver eventuella tidigare testamenten.

Frågor rörande testamentet ska avgöras i enlighet med svensk lag.

Kiruna 02.05.2021

[Namnteckning]
Hans Svensson

Vittnesförklaring

Härmed intygar vi att testamentesgivaren vid fullt och sunt förstånd och av fri vilja upprättat detta testamente. Vid tillfället för underskriften var två samtidigt närvarande vittnen.

Kiruna 02.05.2021

[Namnteckning]
Göran Andersson (751211-1234)
Yrke: Lärare
Hemvist: Kiruna

[Namnteckning]
Siv Lindström (930404-1234)
Yrke: Fiskare
Hemvist: Linköping

Exempel 2: Inbördes testamente (testamente för två eller flera personer)

Inbördes testamente

Testamentesgivare:
Hans Svensson (841212-1234)
Ludvig Jansson (791212-1234)

Härmed förordar vi att den av oss som överlever den andre ska med fri förfoganderätt erhålla all den först avlidnes kvarlåtenskap. Den efterlevande har sålunda inte rätt att testamentera bort kvarlåtenskapen.

Efter den efterlevande partens bortgång ska kvarlåtenskap fördelas enligt följande:

[Fyll i namn och personnummer eller organisationsnummer och vad de angivna personerna och/eller organisationerna ska erhålla.]

Detta testamente upphäver eventuella tidigare testamenten.

Frågor rörande testamentet ska avgöras i enlighet med svensk lag.

Kiruna 02.05.2021

[Namnteckning]
Hans Svensson

[Namnteckning]
Ludvig Jansson

Vittnesförklaring

Härmed intygar vi att testamentesgivaren var vid fullt och sunt förstånd och av fri vilja upprättat detta testamente. Vid tillfället för underskriften var två samtidigt närvarande vittnen.

Kiruna 02.05.2021

[Namnteckning]
Göran Andersson (751211-1234)
Yrke: Lärare
Hemvist: Kiruna

[Namnteckning]
Siv Lindström (930404-1234)
Yrke: Fiskare
Hemvist: Linköping