testamente

Tes­ta­men­te - gra­tis mall

Sophie Suvanto

Testamente

Genom att skriva ett testamente kan du själv välja vem som ärver dig och hur din egendom fördelas vid din bortgång. Dessutom underlättar du för dina anhöriga när de kan fördela egendomen så som du önskat.

I ett testamente kan du förbättra den efterlevande makens ställning och säkerställa att en sambo ärver.

I ett testamente är det möjligt att själv bestämma hur kvarlåtenskapen ska fördelas. Om du vill att en organisation, sambo, vän eller en mer avlägsen släkting ska ärva måste du upprätta ett testamente.

I ett testamente kan du skriva att arvtagares partner inte har rätt till egendomen vid en skilsmässa. På så sätt kan du säkerställa att egendomen bevaras inom familjen.


Vad ska finnas i ett testamente?

Testatorn (den som skriver testamentet) kan själv välja vad som finns med i testamentet så länge lagens formkrav är uppfyllda. Nedan kan du se formkraven.

Utöver lagens formkrav kan du själv skriva hur din egendom ska fördelas när du gått bort. Du kan välja om du vill ange hur viss specifik egendom ska fördelas t.ex. vem ska få värdepapper, bostadsrätt eller ditt företag. Du kan även välja att först ange vem som ska ärva viss specifik egendom och hur den återstående egendomen ska fördelas. Till exempel så att ditt äldsta barn ska få sommarhuset och din sambo din bostad och att dina fyra barn ska få 1/4 var av det som återstår av egendomen.

Genom att ange både hur specifik egendom ska fördelas och hur återstående övrig egendom ska fördelas i andelar behöver du inte i punktlista räkna upp varje sak du äger, men du säkerställer att egendom av särskild betydelse går till den du vill.

Tänk på följande saker när du skriver ditt testamente:

 • Ska en artvinges (framtida) make ha rätt till hälften av arvet vid en eventuell skilsmässa? Om du inte vill att en make ska ha rätt till hälften, ange i testamentet att egendomen är enskild egendom.
 • Bestäm om testamentstagare får arv med full äganderätt eller fri förfoganderätt.
 • Notera att bröstarvingar alltid har rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av vad en arvinge skulle ha ärvt om du inte hade skrivit ett testamente. Om du testamenterar bort all din egendom kan barnen kräva att få sitt arv.
 • Följ lagens formkrav.
 • Var tydlig så att det inte finns tolkningsutrymme.

Det finns även olika typer av testamente.Formkrav för testamente

För att testamentet ska vara juridiskt bindande, ska det:

 • upprättas skriftligen
 • undertecknas av testatorn/testatorerna i två vittnens närvaro
 • undertecknas av två samtidigt närvarande vittnen

Vittnen behöver inte ta del av innehållet i testamentet men ska veta att det är ett testamente de bevittnar. Vittnena ska även ange yrke, hemvist, namnförtydligande och personnummer.


Vad händer om man inte har ett testamente?

Om en person inte har ett testamente fördelas egendomen i enlighet med ärvdabalken. Det innebär bl.a. att:

 • en efterlevande gift make ärver före gemensamma barn.
 • sambos ärver inte varandra.
 • särkullbarn (bonusbarn) får sin del av arvet direkt medan barn som den avlidne har tillsammans med den efterlevande maken får sitt arv först när båda föräldrarna gått bort.
 • Makar med endast särkullbarn ärver inte varandra. Efterlevande make får därmed inte sitta i orubbatbo om den avlidne har särkullbarn.
 • Om du inte har barn eller make ärver dina föräldrar och syskon
 • Om du inte har föräldrar eller syskon ärver far- och morföräldrar och dina föräldrars syskon.
 • Kusiner ärver inte.
 • Styvbarn, bonusbarn och fosterbarn ärver inte.
 • Egendomen som en arvinge får i arv ska delas lika mellan arvingen och dennes make vid en skilsmässa. Det kan leda till att ditt sommarhus blir ex-makens sommarhus och att hens arvingar ärver det.

Här kan du läsa mera om vem som ärver dig.Vad kostar det att göra ett testamente?

Hos Aatos kostar det 850 kronor att göra ett testamente. I priset ingår juridisk hjälp och inga extra kostnader tillkommer. Hos en jurist kostar det vanligen mellan 1 500 - 5 000 kronor.Ska ett testamente registreras?

Ett testamente ska inte registreras eller skickas till Skatteverket. Testamentet blir giltigt genast när det skrivits under av testatorn och två vittnen.Testamentet måste återges i original för att vara giltigt

Ett testamente måste återges i original i pappersformat för att det ska vara giltigt.

Ett skannat dokument eller en digital kopia (pdf eller wordfil) på datorn räcker inte, utan dokumentet måste vara utskrivet. Därför är det viktigt att testamentet förvaras på en säker plats.


Testamente gratis mall


Mall 1- Testamente för en organisation


TESTAMENTE

Testator:
Hans Svensson (841212-1234)

Förordnande:

Jag förordnar härmed att samtliga tidigare testamenten upphävs och att min yttersta vilja är att vid min bortgång ska min kvarlåtenskap fördelas enligt följande.

Stiftelsen Min Stora Dag (802409-8264) ska ärva all min egendom med full äganderätt.

Frågor rörande testamentet ska avgöras i enlighet med svensk lag.

Ort och datum

Kiruna 02.06.2021

[Namnteckning]
Hans Svensson

Vittnesförklaring

Härmed intygar vi att testatorn vid fullt och sunt förstånd och av fri vilja upprättat detta testamente. Vid tillfället för underskriften var två samtidigt närvarande vittnen.

Kiruna 02.06.2021

[Namnteckning]
Göran Andersson (751211-1234)
Yrke: Lärare
Hemvist: Lund

[Namnteckning]
Siv Lindström (930404-1234)
Yrke: Fiskare
Hemvist: LinköpingMall 2: Inbördes testamente för sambor

TESTAMENTE

Testatorer:
Hans Svensson (841212-1234)
Ludvig Jansson (791212-1234)

Förordnande:

Vi undertecknande sambor förordnar härmed att samtliga tidigare testamenten upphävs och att detta är vår yttersta vilja. När någon av oss avlider ska kvarlåtenskapen efter den avlidne tillfalla den efterlevande parten med fri förfoganderätt.

Efter den efterlevande partens bortgång ska kvarlåtenskap fördelas enligt följande:

All vår egendom ska tillfalla Stiftelsen Min Stora Dag (802409-8264).

Ort och datum

Kiruna 02.05.2021

[Namnteckning]
Hans Svensson

[Namnteckning]
Ludvig Jansson

Vittnesförklaring

Härmed intygar vi att testatorerna vid fullt och sunt förstånd och av fri vilja upprättat detta testamente. Vid tillfället för underskriften var två samtidigt närvarande vittnen.

Kiruna 02.05.2021

[Namnteckning]
Göran Andersson (751211-1234)
Yrke: Lärare
Hemvist: Kiruna

[Namnteckning]
Siv Lindström (930404-1234)
Yrke: Fiskare
Hemvist: Linköping