skilsmässa

Bo­del­ning vid skils­mäs­sa

Sophie Suvanto

Bodelning är en av delarna av en skilsmässa tillsammans med ansökan om skilsmässa och om ni har barn, hur ni bestämmer saker som berör barnet.

Vad bodelas och vad är en bodelning?

När makar gifter sig blir deras egendom giftorättsgods. Detta innebär att när äktenskapet upplöses genom skilsmässa eller den ena makens dödsfall, ska värdet av all egendom delas på hälften mellan makarna. Detta kallas för bodelning.

Makarna kan själv göra en bodelning, om de inte kommer överens kan de ansöka om att domstolen ska utse en bodelningsförrättare som delar boet. Bodelningsförrättaren bestämmer själv hur boet ska delas om makarna inte kan enas.

En bodelning ska även göras vid dödsfall och om ett samboförhållande upphör. Denna artikel fokuserar dock på bodelning vid skilsmässa.


När ska man göra bodelning?

En bodelning ska göras när makarna skiljer sig.

En bodelning ska även göras vid ena makens dödsfall och om samboförhållandet upphör och samborna separerar.


Vad gäller vid en bodelning?

Vid en bodelning upplöses makarnas giftorättsgemenskap och det blir juridiskt klart vem som äger vilken egendom. Efter att en bodelning skett kan ingendera av makarna längre argumentera att den har rätt till något av den andra makens egendom.

Banker kräver bodelningsavtal för att lägga om bostadslån och lantmäteriet kräver avtalet för att byta lagfart.

Om ena maken vill bo kvar i den gemensamma bostaden måste makarna först höra med banken om maken faktiskt kan ta över lånet.


När måste en bodelning inte göras?

Enligt äktenskapsbalken måste en bodelning inte göras om

 • All egendom är enskild egendom (makarna har skrivit ett äktenskapsförord) och
 • Ingendera make begära att överta bostad eller bohag som är den andra makens

Egendom som inte bodelas

Egendom som inte ska delas lika mellan makarna är enskild egendom. Makarnas egendom blir enskild egendom om makarna i ett äktenskapsförord anger att all eller viss egendom ska vara deras enskild egendom.

Egendom som en av makarna fått i gåva, eller genom testamente, arv eller försäkringsersättning kan vara enskild egendom om den som gett egendom angett att egendomen ska vara enskild.

Inte heller särskilt personlig egendom så som kläder ska delas mellan makarna, även om makarna inte har ett äktenskapsförord som gjort den personliga egendomen till enskild egendom.

Om makarna på förhand vill bestämma vilken egendom som ska och inte ska delas på hälften mellan dem måste de upprätta ett äktenskapsförord, före de lämnar in en ansökan om skilsmässa. Läs mera om hur egendomen fördelas om makarna har eller inte har ett äktenskapsförord här.

För samboförhållanden har ett samboavtal samma betydelse som ett äktenskapsförord för makar.Hur en bodelning går till

I en bodelning delas makarnas egendom på hälften om makarna inte har ett äktenskapsförord.

 1. En av makarna vill att en bodelning ska göras

  En bodelning inleds när en av makarna begär att en bodelning ska göras. Nedan står det mera om hur en make kan kräva bodelning långt efter skilsmässan.


 2. Makarnas skulder och tillgångar antecknas

  Först beräknas var makes tillgångar och sedan dras skulderna av. Om en eller båda makarna har mer skulder än tillgångar blir summan 0 kronor eftersom det inte kan vara på minus. Även makarnas dyra hobbyutrustning ska delas på hälften mellan makarna och därför beaktas som en tillgång. Nedan finns tydligt exempel på hur skulderna och tillgångarna ställs upp och andelarna räknas ut.


 3. Makarnas sammanlagda tillgångar beräknas och delas på hälften

  På så sätt får båda makarna lika mycket av giftorättsgodset.

  Om den ena maken har mera tillgångar än den andra maken måste den mer förmögne maken betala mellanskillnaden (en sk. bodelningslikvid) till maken med mindre tillgångar. På så sätt får båda makarna hälften av giftorättsgodset.


 4. Makarna bestämmer hur egendomen ska fördelas

  Makarna bestämmer själv vem som behåller vad. Huvudregeln är att makarna behåller den egna egendomen. Om ena maken måste betala en bodelningslikvid till den andra maken kan maken själv välja vad den ger. Det vanligaste är att en summa pengar betalas ut.


 5. Bodelningsavtal skrivs och undertecknas

  Bodelningsavtal är juridiskt bevis på att en bodelning skett.


Exempel på hur egendomen delas

Exempel 1. Anders har egendom som är värd 150 000 kronor och en skuld på 50 000 kronor och Bertil har egendom till ett värde på 900 000 kronor och inga skulder när de lämnar in sin ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Makarna har inte ett äktenskapsförord.


screenshot 2021 06 16 at 12 02 08

Giftorättsgods: 1 000 000 kronor

Båda har rätt till hälften: 1 000 000 / 2 = 500 000 kronor

Bertil måste betala till Anders: 900 000 - 500 000 = 400 000 kronor


Exempel 2. Cecilia har 500 000 kronor och en skuld på 900 000 kronor. Dennis har 400 000 kronor, en skuld på 200 000 kronor och ett eget företag som är enskild egendom enligt makarnas äktenskapsförord. Företaget är värt 1 miljon kronor.

screenshot 2021 06 16 at 12 02 17

Giftorättsgods: 200 000 kronor.

Båda rätt till hälften: 200 000 / 2 = 100 000 kronor

Dennis måste betala till Cecilia: 200 000 - 100 000 = 100 000 kronor


Bodelningsavtal

Bodelningsavtal är bevis på att en bodelnings skett.

För att bodelningsavtalet ska vara juridiskt korrekt ska det vara:

 • Skriftligt
 • Undertecknat av båda

I bodelningsavtalet anger makarna vilken egendom de har, värdet av egendomen, skulder och vem som behåller vilken egendom.


Vad händer om en bodelning inte görs?

Om en bodelning inte görs kan exmaken långt senare kräva att en bodelning görs, eller också förlorar makarna rätten att dela boet vilket kan leda till att den ena maken får behålla mycket mera egendom än den andra maken.

Lagen innehåller inte en tidsfrist för när bodelningen senast måste ske.

Högsta domstolen har ansett att en bodelning kan göras ännu 10 år efter skilsmässan, om det finns en god anledning till att en bodelning inte gjordes genast i samband med skilsmässan. En godtagbar anledning är att en bodelning inte gjordes eftersom det var det bästa för omyndiga barn.

Högsta domstolen ansåg i ett annat fall att det inte var möjligt att kräva att en bodelning skulle göras när det hade gått 24 år sedan skilsmässan. I det fanns det heller ingen rimlig förklaring till varför en bodelning hade dröjt.

Högsta domstolen har att en godtagbar anledning är att en bodelning inte gjordes för att beakta barnens bästa.


Vad kostar en jurist vid bodelning?

Bodelningsavtal kan skrivas hos och med hjälp av en jurist eller så kan makarna välja att göra det själv.

Vad den slutliga kostnaden för en advokat eller jurist blir vid en bodelning beror på makarnas specifika situation. Kostnaden beror på om makarna är överens och håller med vad den andra maken föreslår eller om de är missnöjda med allt.

Om bodelningen och boutredningen inte kräver många timmars arbete kan priset för en bodelning vara ca 1000-6000 kronor.

Maximalt kan det slutliga priset dock vara betydligt högre om situationen är komplicerad och kräver mycket arbete för juristen eller advokaten.

Be alltid advokaten att meddela en estimerad kostnad före ni godkänner uppdraget, annars kan den slutliga kostnaden vara en överraskning.


Ska bodelningshandlingen registreras hos Skatteverket?

Makarna kan själv välja om de vill registrera bodelningshandlingen hos Skatteverket.

Bodelningsavtalet kan registreras hos Skatteverket både om makarna gjort en bodelning under äktenskapet eller i samband med en skilsmässa.

Om bodelningen görs i samband med en skilsmässa ska makarna först ansöka om skilsmässa hos tingsrätten. Makar kan ansöka om skilsmässa tillsammans eller enskilt.

Först när skilsmässan registrerats är makarna inte längre gifta och kan gifta om sig. Notera dock att först när bodelningsavtalet är skrivet och undertecknat i två exemplar kan makarna inte längre kräva att få egendom av den andra maken.


Två personer som sitter bredvid varandra med datorer och papper på bordet